Сите корисници кои имаат SD ресивери можат БЕСПЛАТНО да ги заменат со нови HD ресивери

Станете наш корисник

Generated with MOOJ Proforms Basic 1.2
* Барана информација.
Доброволно ги доставувам бараните податоци. Изјавувам дека ја давам мојата согласност, моите податоци да бидат користени за поднесување на барање, склучување на договор и обезбедување на јавни електронски комуникациски услуги. *
Се согласувам со "Општите услови на IpSystems" *
Услуга *
Име *
Презиме *
Емаил Адреса
Број на телефон *
Улица *
Број на улица *
ЕМБР *
Напомена